98NE2030-LED-strip 4,8Wm 2700K

98NE2030-LED-strip 4,8Wm 2700K