98NE2033-LED-strip 4,8Wm 3000K

98NE2033-LED-strip 4,8Wm 3000K