98NE2041 -LED-strip 4,8Wm 4000K

98NE2041 -LED-strip 4,8Wm 4000K