98NE3022-LED-strip-84Wm-2700K

98NE3022-LED-strip-84Wm-2700K